kirkehistorie.no
Hovedside | Litteratur&link | Bibelarkeologi.no


Ruin fra Antiokia, der Jesu etterfølgere først ble kalt kristne. I lang tid var dette kristendommens hovedsete


 Edessa, nå Urfa, kjent for kristen misjonsskole og  legekunst. 


 Echmiadzin katedralen i Armenia, først bygd av prins Gregory som lot riket bli kristent på 200-tallet.  Disiplene Thaddaeus og Bartholomew hadde evangelisert i Armenia, og i 17 århundrer holdt den Armenske kirke syvende-dags Sabbat. 


En kristen gravstein i Frunze, Kirkhistan fra 8-13. århundre. Den syriske Østkirken var innflytelsesrik og utbredt til områder som Kina, India, Mongolia, Siberia, Manchuria, Persia, og i Kashak-rikene 


Samarkand, Uzbekistan, var en gang et regionalt hovedkvarter for Den Nestorianske kirke, en del av Østkirken. Her ble syvende-dags sabbaten anerkjent til det 14. århundre . 


Irsk kristent steinkapell fra 600-tallet i Luxeuil, Frankrike. Her  grunnla Columbanus en kristen misjonsskole. 
 


Den keltiske misjonæren Columbanus (543-615) ble hele livet motarbeidet av den Romesk katolske kirke. Bildet viser Bobbio, i Nord-Italia, der han etablerte sin siste kristne skole og bibliotek. Columbanus ble senere erklært som helgen av den katolske kirke, og er kjent som Sankt Columban


Waldensisk pastor-skole høyt i fjelldalene i Angrogna, Nord-vest Italia. 


Waldensiske kristne tilber i en fjellhule i det de blir angrepet av soldater. 


Mange kristne endte sine liv på kjetterbålene som brant i Europa under store delser av middelalderen.

Waldenserne - slik R. Saccho beskrev dem i 1254

De regnet den romersk katolske kirke som frafallen helt fra pave Sylvesters tid. De avviste kirkens ordninger og sakramenter. De baserte sin lære på bibelens tekst. De regnet seg som sanne etterfølgere av Kristus. Les mer
.......................................................................................................

Guds folk gjennom historien
Evangeliet om Jesu oppstandelse vant hurtig fram i aposteltiden. De første som tok i mot budskapet var jødene. Syriske kristne hadde stor fremgang, på samme måte vokste den keltiske kirke fram. En lettfattelig introduksjon til guds folks historie.  Les mer 
.......................................................................................................

PATRICK; GRUNNLEGGER AV KIRKEN I ØDEMARKEN I IRLAND
Patrick er kjent som skyttshelgen for Irland i Irland. I virkeligheten hadde han intet med den katolske kirke å gjøre. Han grunnla den keltiske kirken i Irland gjennom nitidig misjonsarbeide. Denne kirken var et mektig redskap i Guds hånd og ble også av avgjørende betydning for utformingen av den vestlige sivilisasjon i tidlig middelalder. Den Irske kristendommen var bibelsk, lærd og menneskevennlig, i rak motsetningen til det katolske samfunns kunnskapsløshet, overtro og barbarisme. Denne kirken bestod som til ut på 1100-tallet da den falt for katolisismens jernhender. Les mer
......................................................................................................

Columbanus - irsk misjonær i Europa i tidlig middelalder
Den Keltiske kirke i Irland sendte mange misjonærer til det hedenske og katolske europeiske fastlandet. Den største blant disse var Columbanus (543 - 615 e.Kr.) som grunnla misjonsuniversiteter i  Frankrike, Tyskland, Sveits og Italia. Den keltiske kirke og misjonærene hadde på 5-600-tallet stor framgang i store deler av Europa.  Kun innbit motstand fra den katolske kirke men Suksessen til Columbanus var så stor at den katolske kirke i ettertid gav ham helgenstatus og hevdet at han var katolsk.  Kristendommen Columbanus og den keltiske kirke stod for var bibelnær og kunnskapsbasert  og svært kritisk til  den katolske kirkes hedenskinspirerte lære og ugudelige praksis. 
Les mer 
.....................................................................................................

Kirken i Europa etter Columbanus sin tid
Den virkelige verdien av arbeidet til tidlige Irske misjonærer i å konvertere hedningene i Britannia og i sentral-Europa, og i å så frøene til kulturen der, har blitt oversett. De keltiske misjonærene som kom fra Irland i det syvende og åttende århundret fant et Europa i uvitenhet og kaos.  Deres opplæringssentre hevet det intellektuelle nivået i de områdene de arbeidet. Men Romerkirken skulle gjøre livet vanskelig for de kristne i Europa. Les mer

.....................................................................................................
LUCIAN (ca 250-312 eKr)
- Mannen som gav oss "Textus Receptus". Denne spennende kristenlederen samlet nytestamntet slik vi kjenner det. Kapittel V fra boken "Truth Triumphant av Wilkonson forteller historien til den mannen som samlet det nytestamentet som hele protestantismen ble bygd på. Les mer

...................................
Kristendommens framvekst og apostoliske opphav
Kapittel III fra  boken "Truth Triumphant" av Wilkinson gir et nærmere innblikk i opphavet til de ulike kristne menighetene. Vitenskapelig artikkel med mange referanser.   Les mer
......................................
Trofaste Guds folk i middelalderen
Britene tok imot evangeliet i de første århundrer, før det ble påvirket av romerkirkens frafall. Fra Jona ble det sendt misjonærer til Europa. I Nord-Italia  holdt Valdenser-kristne seg trofast til Guds ord mens Romerkirken sendte inkvisisjon og krigshærer etter dem.  Les mer

..................................................................................
Kristne sabbatsholdere gjennom århundrene
Gjennom sitater fra bøker og andre kilder  belyses kristnes helligholdese av hvildedagen, sabbaten, gjennom århundrene. Samlet og utarbeidet av J. F. Coltheart i 1954. 
Forord | Det første århundre | Det 2. og 3. århundre | Det 4. århundre | Det femte århundre | Det 6. og 7. århundre | Det 8. og 9. århundre | Det 10. og 11. århundre | Det 12. århundre | Det 13. århundre | Det 14. og 15 århundre | Det 16. århundre | Det 17. århundre | Det 18. århundre | Det 19 århundre

...................................................................................................
Konstantin - Keiseren som kuppet kirken
Keiser Konstantin (312 -337) blir i katolsk kirkehistorie regnet som den første kristne keiser. Konstantin gjorde kristendommen til statsreligion - sanne kristne måtte flykte. Kirkemøter fordømte "judaistene" - de kristne som ikke holdt seg til den nye romersk-katolske statsreligionen. Les mer.  ....................................................................................................
Pavekirkens fremvekst
Romerkirken ble favorisert av keiserne og ønsket selv også å opphøye seg over de andre bispesetene. Pavekirken fikk også etter hvert verdslig makt og overtok i stor grad den sivile myndighet i Roma og senere større deler av Europa. Les mer
....................................................................................................

..................................
Åndelig mørketid
I det annet brev til menigheten i Tessalonika forutsa apostelen Paulus det store frafallet som ville føre til at pavedømmet ble opprettet.  Keiser Konstantin ble kirkens beskytter og hedenske riter ble gradvis innført i kirken.    Les mer
.................................
Katolsk lære 
Svært få kristne i Norge har noe særlig kjennskap til hvilken lære den romesk katolske kirke faktisk står for. Her følger et lite utdrag fra Den Katolske Kirkes katekisme.  Jeg overlater til leseren selv å danne seg en mening om i hvilken grad denne læren representerer sannhet.  Les mer
.................................
Europas usminkede kirkehistorie
I form av en tidslinje med årstall presenteres en del viktige hendelser innenfor den såkalte kristne kirkens historie. Denne historien avslører falskheten i det religiøse katolske system.  Les mer
.................................
Peters etterfølgere ?
I følge katolsk tro styrer Kristus kirken gjennom pavene og bispekollegiet. Gjennom en ubrutt rekke med ordinasjoner som utgjør den apostoliske suksesjon, er paven Peters etterfølger.  Denne artikkelen ser nærmere på enkelte pavers brokete historie og livsførsel. Les mer
.................................
Reformasjonens morgenstjerne
John Wiclif (1324-84) var forløper for reformasjonen, ikke bare i England, men i hele kristenheten. Han oversatte nytestamentet til engelsk, hans 
skrifter påvirket hele Europa  Les mer
...................................
Daggry over Europa 
Så tidlig som på 800-tallet hadde evangeliet fester rot i Bøhmen. Johan Hus og Hieronymus (1370-1416) ledet en reformasjonsbevegelse og fikk betale prisen for dette etter dommen ved  kirkemøtet i Konstanz. Begge led martyrdøden ved bålets flammer og deres aske ble kastet på Rhinen. 
Les mer. 
.................................
Mariaåpenbaringer
Gjennom store deler av den katolske kirkes historie har såkalte Mariaåpenbaringer spilt en stor rolle. Denne artikkelen ser  nærmere på 
noen utsagn som angivelig stammer fra Maria.  Les mer
...................................
Mithraismen
Mitraismen var ledende religion innenfor det romerske keiserriket i tiden før kristendommen ble statsreligion i Romerriket. Det er fra denne religionen hentet Den romesk katolske kirke  mange av sine læresetninger og rituraler. Les mer
..........................................................................
Luther skiller lag med Rom
Først blant dem som ble kalt til å lede menigheten ut av pavedømmets mørke og inn i troens klare lys, stod Martin Luther (1483-1546). Ivrig, nidkjær og gudfryktig som han var, kjente han ingen annen frykt enn gudsfrykt og anerkjente intet annet trosgrunnlag enn Den hellige skrift. Han var mannen for sin tid. Gud brukte ham som sitt redskap til å reformere kirken og opplyse verden. Les mer| Luther  taler i riksdagen

..........................................................................

 

....................................
Kristenforfølgelse før og nå
Hedenskapets talsmenn innså at deres egne templer og  altere ville forsvinne dersom evangeliet skulle seire. Derfor satte de alle krefter inn på å utrydde  kristendommen. Les mer
...................................
Martin Luther om pavemakten
Paven er ikke hele kristenhetens hode ifølge guddommelig rett eller i  kraft av Guds Ord (for det tilkommer bare en eneste, nemlig Jesus Kristus) Les mer

.................................................................................................

Send gjerne en mail til webredaktøren for denne siden : redaksjon(a)kirkehistorie.no | Hvis du ønsker en dypere forståelse av kirkehistorien og også økt forståelse av bibelen, anbefaler jeg boken Mot Historiens Klimaks.

Videre studier: Mens Vi Venter | Bibelarkeologi.no

 Sort statue av Jupiteromdøpt til St Peter  - fra St. Peters basilica, Roma. 


St. Petersplassen - utformet som et hedensk solhjul. Obelisken er et gammelt fallossymbol og symbol for Orisis, den egyptiske solguden. 


Tiaraen - symbol på pavelig rikdom og religiøs makt. 

Det første korstog begynte i Clermont, Frankrike 27.nov 1095 etter oppfordring fra pave Urban II


Inkvisisjonen - geistlige dømte ufattelig mange til døden fordi de ikke ville underkaste seg den katolske kirke.


Tortur ble flittig brukt under  inkvisisjonen.
 


  Den Romerske biskop, paven, har  i Kirken, i kraft av sitt embede som Kristi stedfortreder og hele Kirkens hyrde, den fulle, øverste og universelle myndighet som han alltid har anledning til fritt å utøve. 

Kirken er apostolisk: den er bygget på varig grunn: "Lammets tolv apostler"(Åp 21,14); den kan ikke ødelegges; den  bevares ufeilbarlig i sannheten: Kristus styrer den gjennom Peter og de andre apostlene som er tilstede i sine etterfølgere,
     paven og bispekollegiet. 

Bilder frawww.tagnet.org/llt etter avtale
Redaktør for Kirkehistorie.no er A.O. Bjørkavåg    redaksjon(a)kirkehistorie.no